< Bestyrelsen har ophævet samarbejdet
16.04.2018 12:34 |

Dagsorden, forslag og regnskab til Generalforsamling den 24.april 2018


Dagsorden til Generalforsamling i Slagelse Håndboldklub afholdes tirsdag den 24. april 2017 kl. 19.00 i Antvorskovhallen indeholdt revideret regnskab og indkomne forslag til behandling.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Fastsættelse af kassekredit for det kommende år

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kassekredit fra kr 100.000 til kr. 300.000 grundet ekstraordinært stort likviditetsbehov frem til 1. september 2018 (nye spillerdragter m.m.).

6) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag til kontingent 18/19 uændret

7) Behandling af indkomne forslag

Der er indløbet 2 forslag

        1) Morten Røngaard præsenterer forslaget

Det skal konkretiseres at det er medlemmerne der vælger formand og ved flere er der kampvalg.

Så skal man måske kigge på om forslaget om at udvide bestyrelsen skal komme først så man ikke mister et potentielt bestyrelsesmedlem hvis man taber kampvalget.

Mener også at I skal gøre jer overvejelsen omkring hvordan et kampvalg skal foregår, om hver kandidat får 2 min til at præsentere sig osv.

2) Peter W. Sørensen præsenterer forslag

Jævnfør §13 i vedtægterne er der PT 7 bestyrelsesmedlemmer i Slagelse HK, på hjemmesiden ses dog kun 6.

Forslaget om ændringen går på at der fremover skal være 9 medlemmer i bestyrelsen, således at der ud over de nævnte medlemmer, også er 2 forældrerepræsentanter i bestyrelsen, disse skal have stemmeret i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Forældrerepræsentanterne skal ikke have trænerfunktioner i klubben, men kan deltage i andre udvalg og events.

Dette skal sikre at klubben forsat kan arbejde på sin mission om en bæredygtig økonomisk strategi.
Årsagen til, og omfanget af, spillerlønninger og trænerlønninger skal kunne retfærdiggøres i forhold til klubbens økonomi.

Samtidigt skal forældrerepræsentanterne sikre at bredden i klubben tilgodeses og ikke kun eliten.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Lotte Albæk (modtager genvalg)

Rene Kristoffersen (modtager genvalg)

Jesper Stripp (modtager ikke genvalg)

9) Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Elana Mikkelstrup (modtager genvalg)

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Lars Riishøj, revisor (modtager genvalg)

Vibeke Månsson, revisorsuppleant (modtager genvalg)

11) Eventuelt


Filer:
Rev_regnskab_2017.pdf101 K