Behandling af indkomne forslag

Til generalforsamlingen tirsdag den 9. april 2019 er der indkommet følgende ændringsforslag til behandling på generalforsamlingen

 

Pkt. 5) Fastsættelse af kassekredit for det kommende år

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kassekreditten fra kr. 100.000 til kr. 300.000 for såfremt at der opstår et ekstraordinært stort likviditetsbehov frem til næste generalforsamling.

 

Pkt. 7) Behandling af indkomne forslag

 

  • 13 – Bestyrelsen (gældende)

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 3 medlemmer og vælges enkeltvis af medlemmerne for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret til møderne.

 

  • 13 – Bestyrelsen (ændringsforslag)

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, således at 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år og de 4 øvrige er på valg i ulige år

Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret til møderne.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen eller senest på det først kommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

Indkaldelse til generalforsamling d. 9 april

Ordinær Generalforsamling i Slagelse Håndboldklub afholdes tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i Spar Nord Arena.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Fastsættelse af kassekredit for det kommende år

6)Fastsættelse af kontingent

7) Behandling af indkomne forslag

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Rene Kristoffersen

Ole Riishøj

Ann-Sophie Oldenburg

Steen Xander Oxbøll

9) Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Elena Mikkelstrup

Morten Røngaard

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Lars Riishøj

11) Eventuelt

 

Indkomme forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 25. marts 2019.

Forslag sendes på mail til risras@stofanet.dk

 

Bestyrelsen