Vedtægter for Slagelse Håndboldklub.

§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningen Slagelse Håndboldklub er stiftet den 29. september 2012 og har hjemsted i Slagelse kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund/HRØ (specialforbund/unioner) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 – Formål
Foreningens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 – Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 3 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

§ 4 – Indmeldelse
Indmeldelse skal ske via klubbens program til håndtering af medlemmer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen foretages af forældre eller værge.

§ 5 – Udmeldelse
Udmeldelse skal ske via e-mail til den kontingentansvarlige med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 – Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 – Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8 – Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9 – Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmesiden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer – er medlemmerne under 18 år skal de repræsenteres af en forælder/værge, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.